آرشیو مطالب


اندر معضلات تورهای ورودی

دو سه سالی است که کشورمان پس از دهه ها، میزبان گردشگران خارجی است. اما درجا زدن زیرساختهای گردشگری و افزایش بی رویه قیمت خدمات و بی توجهی مسئولان و تحولات منطقه این نهال از نو رسته تورهای ورودی را می خشکاند. نهالی که این روزها برای برخی گزارش غروز آفرین عملکرد شده و برای طیف دیگری محل درآمد گزاف. کشورهایی که جذب گردشگر را در دستور کار قرار میدهند به سرعت هتل سازی می کنند، حمل و نقل خود را توسعه می دهند، راهنما آموزش می دهند، راه های بیشتری برای درآمدزایی برای اقشار مختلف جامعه را برنامه ریزی می کنند. ما چه کردیم؟

حکایت


من از زندان
من از زنجیر
من از شبهای بی پایان
حکایت ها بسی دارم


من از تنها
من از خسته
من از دلگیر آشفته

<< 1 2 >>