آرشیو مطالب - شعر ملل


سرگردانی زیباست


نام شعر: şahane serseri
شاعر: آتیلا ایلهان
مترجم: سعید فکری


رهايم كن
بند و زنجير هم نگهدارم نيست
که به چارقی آهنین و عصای فولاد 
سفر برگزیدم 
چه کنم!


باز شب بر درختان با كلاغ ها لانه كرد
باد بي قراري مي كند
ستاره ها پراکنده در دوردست 
موج ها از پي هم پريشان مي دوند


مسافر زاده شده ام
جاده هاي هفت كوه از قلبم مي گذرد 
خوشه خوشه شعر از درونم مي تراود
شبنم باران بر لبانم
راه مرا مسخ مي كند و با خود مي برد

جایی دیگرنام شعر: Başka Yerde Olmak
شاعر: آتیلا ایلهان
مترجم: سعید فکری


دوازده و پنج دقيقه ستاره اي خزيد بر آسمان ازمير*

باد از دريا  صورت شهر را مي نواخت

خيس عرق بودم، پريشان

گويي محصور مديترانه بودم

كارشي ياكا  مي درخشيد همچو دانه هاي تسبيح

در كافه اي محقر و مه آلود ساحلي 

در انديشه استانبول مي نوشيدم

استانبول ترانوايي بود سبز پژمرده

فرياد سر داده بود 

به سوي سلطان احمد مي شتافت


دوازه و پنج دقيقه در ازمير بودم

آري!

شعر همچو دريا مواج بود


دوازده و پانزده دقيقه  در استانبول بودم

دختركي هلال روي 

روياي خود را مي بافت در بشيكتاش<< 1 >>